SPRAWY KARNE

obrona podejrzanych i oskarżonych we wszystkich stadiach postępowania (zarówno przygotowawczego jak i sądowego)

udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych

sporządzanie pism oraz wniosków procesowych

reprezentacja pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych

doradztwo na rzecz  członków organów spółek kapitałowych w przedmiocie odpowiedzialności karnej oraz karno-skarbowej

 

SPRAWY CYWILNE

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych  z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej

 

przedsądowa i sądowa windykacja należności

 

sprawy o naruszenie dóbr osobistych

 

sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym kwestie związane z  własnością, zasiedzeniem, czy  posiadaniem

 

sprawy z zakresu prawa spadkowego, powołanie do dziedziczenia, nieważność testamentu

 

sprawy z zakresu prawa osobowego

 

postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

 

sporządzanie pism procesowych,  umów i opinii prawnych

 SPRAWY RODZINNE

sprawy o rozwód i separację

sprawy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

sprawy alimentacyjne

sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem

SPRAWY GOSPODARCZE

kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

 

reprezentacja w postępowaniach sądowych, w tym o rozwiązanie spółki oraz wyłączenie wspólnika

prowadzenie postępowań sądowych z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych

prowadzenie postępowań sądowych o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał spółek kapitałowych 

prowadzenie postępowań rejestrowych (KRS),

tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego,

sporządzanie opinii  i umów gospodarczych

windykacja należności polubowna i sądowa

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

odwołania od decyzji administracyjnych

reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej

reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

sprawy dotyczące wywłaszczeń , pozwoleń na budowę